Mutur JMI

𝙅𝙪𝙣𝙖𝙞𝙙 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙄𝙝𝙨𝙝𝙖𝙣 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 | 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 | 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫 | 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 👉 𝙒𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚 – www.jmi-mutur.com 👉 𝙈𝙖𝙞𝙡 – ihshanjm@gmail.com 👉 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 – Ihshan J.M.I Mohamed - www.facebook.com/JMI.Ihshan 👉 𝙁𝙗 𝙥𝙖𝙜𝙚 Professional - Mutur JMI – www.facebook.com/IhshanJMI Personal - Ihshan JMI – www.facebook.com/MuturJMI 👉 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 – Ihshan JMI - www.instagram.com/ihshan_jmi 👉 Contact 0771020030

Business

test

Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Wednesday, April 27, 2022

அரோராஸ் (Aurora)

அரோராஸ் (Aurora)

துருவ ஒளி /வடவை, தென்வை / வட,தென் துருவ ஒளி


சூரியனிலிருந்து, சூரியத் துணிக்கைகள் அதி கூடிய எண்ணிக்கையில் அண்டவெளியில் வீசப்படும்போது, அவை வேகமாக நகரும். இவை பூமியின் காந்தப்புலத்தினுள் வரும்போது, வட தென் முனைப் பகுதிகளையும் நோக்கி இழுக்கப்படுகின்றன. அந்தப் பகுதியிலிருக்கும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் சில வளி மூலக்கூறுகளுடன் இந்தச் சூரியக் கதிர்களுடன் அயனாக்கம் காரணமாக உருவாகும் ஆற்றலே, இத்தகைய ஒளிச் சிதறல்களாய் உருவாகி, வானத்தில் அழகான ஒளிக்கற்றைகள் அசைவது போன்ற தோற்றத்தைத் தருகின்றது. 


சுருக்கமாக சொல்லப்போனால்... 

சூரியனில் இருந்து வரும் அதிக அளவு ஆற்றல் பூமியின் காந்தப்புலத்தைத் (Magnetic Field) தாக்கி, வடக்கு மற்றும் தென் துருவங்களுக்கு மின்சாரத்தைத் தள்ளும்போது துருவ ஒளிகள் நிகழ்கின்றன.


நீண்ட காலமாக மக்கள் முனைஒளியை பஞ்சம் மற்றும் போரின் அடையாளமாக நம்பியிருந்திருந்தனர்.  இவை தெய்வங்கள் கடவுளின் உறைவிடம் என்று சிலர் கருதினர்.  சில பழங்குடியினர் தங்கள் மூதாதையர்களின் அலைந்து திரிந்த ஆவிகள் என்று நினைத்தனர். ஆனால் நவீன அறிவியல் இயற்கையின் இந்த அழகிய இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.


வட துருவத்திற்கு அருகிலுள்ள விளக்குகள் #அரோரா_பொரியாலிஸ்  (Aurora borealis) என்றும், தென் துருவத்திற்கு அருகிலுள்ள விளக்குகள் #அரோரா_ஆஸ்ட்ராலிஸ் (Aurora Australis) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.


இந்த ஒளிச் சிதறல் தோன்றும் உயரத்தைப் பொறுத்து, அந்த உயரத்தில் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் வளிகளின் கலவையைப் பொறுத்து, இந்த ஒளித்தோற்றத்தின் நிறமும் மாறும். பச்சை, சிவப்பு, நீலம், ஊதா போன்ற நிறங்கள் இந்தத் முனைஒளியில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் இதன் தீவிரத்தின் அளவும் தோன்றும் இடத்திற்கேற்ப மாறுபடும். அதி தீவிரமான ஒளியானது சந்திர வெளிச்சத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்குமெனவும், ஏனையவை அதைவிடக் குறைவான ஒளி அளவையே கொண்டிருக்கும். 

#அரோராக்கள்_தோன்றும்_பின்னணி 

வட, தென் அரோராஸ் உண்மையில் ஆண்டு முழுவதும் செயலில் இருக்கும். ஆனால் அவை பொதுவாக முனையொளி மண்டலத்தில் 65° மற்றும் 72° வடக்கே மட்டுமே காணப்படுவதால், ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை முனையொளி மண்டலம் கிட்டத்தட்ட 24 மணிநேர பகலாக இருக்கும் போது அவை தெரியாது. குளிர்கால மாதங்களில் தெரியும் என்பதால் மக்கள் வடவைகளை குளிர்ச்சியுடன் தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். 


இது ஏனென்றால் பூமியின் சாய்வின் காரணமாக, ஆர்க்டிக் வட்டத்திற்கு மேலே உள்ள பகுதிகள் ஒவ்வொரு கோடையிலும் 24 மணிநேர சூரிய ஒளியைப் பெறுகின்றன, ஆனால் ஒவ்வொரு குளிர்காலத்திலும் 24 மணிநேர இருள். வட முனையானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் 163 நாட்கள் மொத்த இருட்டையும், 187 நாட்கள் நள்ளிரவு சூரியனையும் பெறுகிறது. 


இந்த விளக்குகள் பல்வேறு நிறங்கள் மற்றும் வடிவங்களில் வரலாம்.  கூடுதலாக, அவை வெவ்வேறு திசைகளில் நகர்வதாகத் தெரிகிறது.  பெரும்பாலான நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் வாயுக்கள் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் காணப்படுவதால், இந்த விளக்குகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிறம் நைட்ரஜன் காரணமாக சிவப்பு நிறமாகவும் ஆக்சிஜன் காரணமாக பச்சை நிறமாகவும் இருக்கும்.


இந்த விளக்குகள் தரையில் இருந்து 50 மைல் முதல் 400 மைல் வரை இருக்கும், மேலும் அவை ஒவ்வொரு 11 வருடங்களுக்கும் உச்சத்தை அடைகின்றன.  இது கடைசியாக 2013 இல் உச்சத்தை அடைந்து மக்களை மகிழ்வித்தது.  இந்த விளக்குகளை வடமேற்கு கனடாவில் குளிர்கால இரவுகளில் காணலாம்.  வட அமெரிக்க தீவுகளான கிரீன்லாந்து மற்றும் ஐஸ்லாந்து, நோர்வே மற்றும் பின்லாந்தின் சில பகுதிகளிலும் விளக்குகள் காணப்படுகின்றன.


மற்ற கிரகங்களிளும் துருவ ஒளிகளைக் காண இயலும். குறிப்பாக, வியாழன் (Jupiter), சனி (Saturn), யுரேனஸ் (Uranus) மற்றும் நெப்டியூன் (Neptune) அத்தகைய கிரகங்களில், அரோராக்கள் பூமியில் உருவாகும் அதே வழியில் உருவாகின்றன.

#அரோரா_நிறங்களும்_அதன்_பின்னணியும் 

வெள்ளொளியில் உள்ள திரிசியத்துக்குரிய 7 நிறங்கள் அலைநீள வெறுபாடுகளில் உண்டாகும் அயனாக்க விளைவாகவே பல்வேறுபட்ட அரோராஸ் தோற்றம் பெறுகின்றன. 

👉 #சிவப்பு_அரோரா

அதிக உயரத்தில், கிளர்வுற்ற அணு உயிரகம் 630 nm (சிவப்பு) இல் வெளிப்படுகிறது; அணுக்களின் குறைந்த செறிவு மற்றும் இந்த அலைநீளத்தில் கண்களின் குறைந்த உணர்திறன் இந்த நிறத்தை இன்னும் தீவிரமான சூரிய செயல்பாட்டின் கீழ் மட்டுமே காணும்படி அமைக்கிறது. குறைந்த எண்ணிக்கையிலான உயிரக அணுக்களும் அவற்றின் படிப்படியாகக் குறைந்து வரும் செறிவும் "மறைவுகளின்" மேல் பகுதிகளின் மங்கலான தோற்றத்திற்கு காரணமாகின்றன. துவர் சிவப்பு, செம்பவளம் மற்றும் கருஞ்சிவப்பு ஆகிய நிறத்திற்கு ஒத்தான முனையொளிகள் இங்கு அடிக்கடி காணப்படுகின்றன.

👉 #பச்சை_அரோரா

குறைந்த குத்துயரத்தில், அடிக்கடி ஏற்படும் மோதல்கள் 630-nm (சிவப்பு) பாங்கினை அடக்குகின்றன. இதனால் 557.7 nm உமிழ்வு (பச்சை) ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. அணு உயிரகத்தின் அதிக செறிவு மற்றும் பச்சை நிறத்தில் அதிக கண் உணர்திறன் ஆகியவை பச்சை முனையொளிகளை மிகவும் பொதுவானதாக ஆக்குகின்றன. கிளர்வுற்ற தழைம மூலக்கூறு (நைதரசன் N2 மூலக்கூறின் உயர் நிலைத்தன்மை காரணமாக அணு தழைமம் அரிதாக இருப்பது) இங்கு ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கிறது, ஏனெனில் இது உயிரகத்தின் அணுவுடன் மோதியதன் மூலம் ஆற்றலை மாற்ற முடிந்து, பின்னர் அது பச்சை அலைநீளத்தில் கதிர்வீச்சு செய்கிறது. 


சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறங்களும் ஒன்றாக கலந்து இளஞ்சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறங்களை உருவாக்கலாம். 

👉 #நீலம்_அரோரா

இன்னும் குறைந்த உயரத்தில், அணு உயிரகம் அசாதாரணமானது. தழைம மூலக்கூறு மற்றும் மின்னூட்டணு ஆக்கப்பட்ட தழைம மூலக்கூறுகள், புலனொளி உமிழ்வை உருவாக்குவதில் கலந்துகொள்கின்றன. மேலும் இவை நிறமாலையின் சிவப்பு மற்றும் நீல நிற பகுதிகளிலும் ஏராளமான அலைநீளங்களில் பரவி, 428 nm (நீலம்) இந்நிறத்தினை ஆதிக்க நிறமாக மாற்றுகின்றன. நீலம் மற்றும் ஊதா உமிழ்வுகள், பொதுவாக "மறைவுகள்" கீழ் விளிம்புகளில், சூரிய செயல்பாட்டின் மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் தெரிகின்றன. தழைம மூலக்கூறு மாற்றங்கள் அணு உயிரகத்தை விட மிக வேகமாக இருக்கும்.

👉 #புற_ஊதா_அரோரா

முனையொளிகளில் இருந்து வரும் புற ஊதா கதிர்வீச்சு (ஒளியியல்க்கு மட்டுமே ஆனால் கிட்டத்தட்ட எல்லா மனிதர்களுக்கும் தெரியாது) உபகரணங்களின் உதவியுடன் நோக்கப்படுகிறது. புற ஊதா முனையொளிகள் செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி கோள்களிலும் காணப்படுகின்றன. 

👉 #அகச்சிவப்பு_அரோரா

ஒளியியலுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் அலைநீளங்களில் அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு பல முனையொளிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

மஞ்சள் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு ஆகியவை சிவப்பு மற்றும் பச்சை அல்லது நீல கலவையாகும்.

சிவப்பு நிறத்தின் மற்ற நிழல்களும், செம்மஞ்சள் நிறமும் அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் காணப்படலாம். ஒளிரியத்தால் செம்மஞ்சள் நிறத் தோற்றம் பெறப்படுகின்றது.

மஞ்சள்-பச்சை மிதமாக பொதுவானது.

சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீலம் ஆகியவை வண்ணங்களின் சேர்க்கைத் தொகுப்பின் முதன்மை வண்ணங்களாக இருப்பதால், கோட்பாட்டில், நடைமுறையில் எந்த நிறமும் சாத்தியமாகலாம்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages